Regulamin sklepu internetowego sklep.motylewnosie.pl

Regulamin ten określa zasady korzystania ze sklepu internetowego motylewnosie oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§1

Postanowienia wstępne

Sklep internetowy motyleWnosie, znajdujący się pod adresem internetowym www.sklep.motylewnosie.pl prowadzony jest przez Motylewnosie Sp. z o.o., z siedzibą w Naramowicka 244, 61-611 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001088606, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 9721349772 oraz REGON 52783423700000.

§2

Definicje

Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.

Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) – osoba fizyczna, o której mowa w art. 385(5) k.c., tj. która zawiera ze Sprzedającym umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, który wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej..

Sprzedawca – właściciel sklepu internetowego, prowadzonego pod domeną www.sklep.motylewnosie.pl tj. Motylewnosie Sp. z o.o. z siedzibą w Naramowicka 244, 61-611 Poznań. 

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklep.motylewnosie.pl

Produkt – dostępny w sklepie produkt fizyczny lub produkt cyfrowy (ebook) będący przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Przedmiot umowy – produkt będący Przedmiotem umowy.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający założenie Konta.

Konto – konto założone przez Klienta w Sklepie, będące miejscem gromadzenia danych podanych przez Klienta oraz informacji o Zamówieniach złożonych przez niego w Sklepie.

Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty przeznaczone do Zakupu.

Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie Produktów do Koszyka, oraz określenie warunków Sprzedaży, w tym płatności.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Formularza zamówień i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży produktu lub produktów ze Sprzedawcą.

Umowa – umowa zawarta z Klientem na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2104 roku w przypadku Konsumentów oraz umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, za pośrednictwem Sklepu internetowego motylewnosie.

Płatność – metoda dokonania zapłaty za Przedmiot umowy, wymieniona w treści regulaminu.

Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu.

§3

Kontakt ze sklepem

Adres e-mail sprzedawcy: motylewnosie@gmail.com lub dzwoniąc pod numer 537-849-800 (w dni robocze od 13 do 16).

Kupujący może porozumiewać się ze sprzedawcą za pomocą adresu mailowego podanego w niniejszym paragrafie.

§4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu motylewnosie.pl, przeglądania jego asortymentu oraz oraz składania zamówień na Produkty, potrzebne jest podstawowe oprogramowanie takie jak: urządzenie końcowe z dostępem do sieci internetowej i przeglądarką internetową typu Chrome, Mozilla, Opera czy Safari, oraz aktywne konto poczty elektronicznej, na które będą wysyłane potwierdzenia oraz Produkty zakupione w Sklepie motylewnosie.pl. Ebooki będą udostępniane w formacie pdf, bez zabezpieczeń utrudniających możliwość korzystania z nich. Do odtworzenia tych plików niezbędne jest oprogramowanie komputerowe, np. program Adobe Reader.

§5

Informacje ogólne

1. Przeglądanie asortymentu Sklepu czyli zapoznanie się z jego ofertą nie wymaga założenia Konta. Z kolei składanie Zamówień na Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu, wymaga podania takich danych osobowych, które są niezbędne do realizacji Zamówienia bez zakładania Konta.

2. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto, a także są podane w polskich złotych.

3. W przypadku Produktów wirtualnych oferowanych na stronach Sklepu, nie występują koszty wysyłki.

4. Na końcową czyli ostateczną kwotę do zapłaty ma wpływ wybór metody wysyłki, o czym Kupujący jest informowany na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. Kupujący jest także informowany, że w przypadku wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży, zakupiony produkt cyfrowy nie podlega zwrotowi.

6. Kupujący jest zobowiązany do korzystania z zakupionych w Sklepie treści, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. 

§6

Produkty fizyczne.

Zamówienia Produktów fizycznych są realizowane przez wysyłkę zakupionych produktów fizycznych na adres podany przez Kupującego.
Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, chyba że w czasie składania zamówienia Kupujący był poinformowany o innych terminach realizacji.
Zamówienie uznaje się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Kupującego.
Przesyłka powinna zostać dostarczona do Kupującego w terminie wynikającym z wybranego przez niego sposoby dostawy.

§7

Produkty cyfrowe.

Zamówienia Produktów cyfrowych są realizowane poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości z instrukcją pobrania lub uzyskania dostępu do Produktu cyfrowego.
Z chwilą wysłania wiadomości, o której mowa w §6.1., Produkt cyfrowy objęty przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczony Kupującemu w całości.

§8

Złożenie zamówienia oraz jego realizacja.

1. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę.

2. Kupujący może złożyć Zamówienie jako zarejestrowany klient lub jako gość.

3. Płatności obsługiwane są przez ING Bank Śląski SA. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

– płatności elektroniczne;

– płatności Blik;

– karty płatnicze:

4. W celu złożenia zamówienia należy:

– wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie dodać go do koszyka;

– wypełnić Formularz zamówienia, w którym konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia;

– w przypadku Produktu fizycznego wybrać metodę wysyłki;

– kliknąć przycisk Zamawiam i płacę;

– wybrać metodę płatności;

– zapoznać się i zaakceptować Regulamin, co jest warunkiem złożenia zamówienia.

5. Dokładne opisy oferowanych produktów są prezentowane na stronach Sklepu, tam także podaje się ich ceny. 

6. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

7. W zależności od przedmiotu zamówienia, pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:
w przypadku produktów fizycznych – umowa sprzedaży,
w przypadku produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych.
Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie produkty różnego rodzaju, to złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju, odpowiadających przedmiotowi zamówienia.

8. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.

9. Realizacja Zamówienia oraz wysyłka Produktu nastąpią z chwilą zaksięgowania wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego lub w przypadku płatności kartą od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

10. Dostawa Produktu cyfrowego odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Internetu, a niezbędne jest do tego podanie przez Kupującego prawidłowego adresu konta poczty elektronicznej. Dostawa Produktu fizycznego odbywa się wyłącznie wysyłkowo, a niezbędne jest do tego podanie przez Kupującego prawidłowego adresu pocztowego wymaganego do dostarczenia przesyłki.

§9

Ochrona własności intelektualnej.

Sprzedawca informuje Kupującego, że treści zawarte w sklepie, Produkty fizyczne, Produkty cyfrowe, teksty oraz grafiki wchodzące w skład Produktów, objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Sprzedawcy.
Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w §8.1. mogą skutkować odpowiedzialnością karną lub cywilną.

§10

Newsletter.

Czytelnikami Newsletter’a mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
Wszelkie materiały przekazywane poprzez Newsletter, fragmenty książek, opowiadania, stanowią własność Sprzedawcy. Wszelkie prawa co do udostępniania, rozpowszechniania i sprzedaży są zastrzeżone. Każde udostępnienie, rozpowszechnianie lub sprzedaż teksu bez wiedzy i akceptacji Sprzedawcy podlega karze zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83, tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 880.
Czytelnik zapisujący się do Newsletter’a w celu otrzymywania bezpłatnych rozdziałów oraz wszelkich innych informacji, musi zaakceptować niniejszy Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do korzystania z Newsletter’a.
Usuniecie konta z Newsletter’a jest całkowicie bezpłatne.
W celu usunięcia konta z Newsletter’a prosimy o skorzystanie z opcji w otrzymanej wiadomości lub napisanie odpowiedniej dyspozycji na adres internetowy motylewnosie@gmail.com, zatytułowanej „REZYGNACJA Z NEWSLETTER’A”.

§11

Prawo odstąpienia od umowy Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta (PNPK).

1. Konsument lub PNPK, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub PNPK przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Aby odstąpić od umowy, Konsument lub PNPK musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. Konsument lub PNPK ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy w stanie nienaruszonym i niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
5. Konsument lub PNPK ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, a także jest odpowiedzialny za należyte zabezpieczenie produktu do wysyłki.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK wszystkie otrzymane od Konsumenta lub PNPK płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument lub PNPK) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał zwrot Produktu fizycznego. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub PNPK użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument lub PNPK nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta lub PNPK, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub PNPK do chwili otrzymania zwrotu.

§12

Odpowiedzialność za wady.

Umową Sprzedaży objęte są Produkty fizyczne oraz Produkty cyfrowe, a Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt wolny od wad.
W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu, Konsument lub PNPK ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
Jeśli Kupujący stwierdzi wadę Produktu, powinien poinformować o tym niezwłocznie Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenia związane ze stwierdzoną wadą lub składając stosownej treści oświadczenie w tym: zwięzły opis wady, okoliczności jej wystąpienia, dane Konsumenta lub PNPK składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta oraz PNPK w związku z wadą towaru. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres e-mail Sprzedawcy.
Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta lub PNPK z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Konsument lub PNPK posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument lub PNPK uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument lub PNPK uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Konsument lub PNPK może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§14

Dane osobowe w sklepie internetowym motylewnosie.

1. Administratorem danych osobowych Kupujących zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego motylewnosie jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji Umowy sprzedaży, a Kupujący podając przy składaniu Zamówienia swoje dane osobowe, wyraża jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę. Jednak Kupujący ma także możliwość wglądu w swoje dane, ich aktualizacji lub usunięcia zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce Prywatności Sklepu.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupujących, a szczegóły zasady zbierania, ochrony, przetwarzania oraz przechowywania danych zostały opisane w Polityce Prywatności Sklepu motylewnosie.

§15

Postanowienia końcowe.

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert i promocji, do zmian w Regulaminie, przy czym zmiany te mogą być uzasadnione jedynie ważnymi przyczynami, np. zmianą w przepisach prawnych, zmianami sposobów płatności, itd. Jednocześnie Sprzedawca zaznacza, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu ówcześnie obowiązującego.

2. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin, znajdującej się w stopce strony sklep.motylewnosie.pl

3. O zmianach w Regulaminie Kupujący będą powiadamiani droga elektroniczną na adres mailowy podany przy Rejestracji lub składaniu Zamówienia.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, tj. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych.